<English- Kurdish "Scientific" Dictionary كوردی_ئینگلیزی >
  English-Kurdish Dictionary  

  Sunday, June 27, 2004


که‌شناسی : Meteorology


جووڵانه‌وی ئاسۆیی هه‌وا، ئه‌دڤێكشن، پۆگوازه : Advection
هه‌وا : Air
هه‌رژی هه‌وا، كۆمای هه‌وا : Air mass
پیسیی هه‌وا، ناخاوێنی هه‌وا : Air pollution
به‌رزاییپێو، ئاڵتیمێتر، ترۆپکپێو : Altimeter
به‌رزایی (له سه‌ر ده‌ریا) : Altitude
هه‌واپێو، ئانێمۆمه‌تر : Anemometer
پاڵه‌په‌ستۆی به‌رزی كه‌شی، ئه‌نتیسیكلۆن، وه‌رچه‌رخه، گه‌رده‌لوولی كه‌شی : Anticyclone
ناوچه‌ی بارانی : Area of rain, Rain area
ئه‌تمۆسفه‌ر، که‌ش، ته‌وشک، ئاسمان : Atmosphere
پایز : Autumn
په‌ستانپێو، بارۆمه‌تر، هه‌واپێو : Barometer
بارۆگراف، په‌ستانپێوی تۆمارکه‌ر : Barograph
شنه(با)‌، بای شه‌ماڵ، شه‌ماڵ : Breeze
پێوه‌ری به‌رزایی هه‌ور، سیلۆمه‌تر : Ceilometer
سانتیگراد : Celsius, C
هه‌وری ته‌نك، سیروس : Cirrus
سایی، ساماڵ، ساف : Clear
سایی، ئاسمانی ساف، ساماڵ : Clear sky
که‌ش، ئاووهه‌وا : Climate
ئاووهه‌وازانی : Climatology
هه‌ور، په‌ڵه : Cloud
تاری، گیراو، هه‌وری : Cloudy
به‌ره‌ی هه‌وای سارد : Cold front
قیبله‌نما، کۆمپاس : Compass
چایگ، سارد (ساردی خۆش) : Cool
هه‌وری گوڕگوڕی، كیومۆلینیبوس : Cumulonimbus
‌هه‌وری گه‌وره‌ی گڤکراو، کیومولوس، کۆمه‌ڵه هه‌ور، هه‌وری له‌سه‌ریه‌ک هه‌ڵچنراو : Cumulus
باهۆز، باگێژه، گێژه‌لووکه : : Cyclone
پله‌، ده‌ردجه، پایه : Degree
شه‌ونم، ئاونگ : Dew
بارانی توند، خوڕ‌ژم : Downpour
ورده‌باران، وه‌شت، نمه، نه‌رمه‌باران : Drizzle
وشکه‌ساڵی، که‌مبارانی : Drought
وشك، بێ‌ئاو : Dry
تۆفانی تۆزی : Duststorm
رۆژهه‌ڵات، خورهه‌ڵات : East
بای رۆژهه‌ڵات : Eaterlies
ئێل نینۆ، ئاڵۆگۆڕ له لێشاوی ئه‌قیانوسی پاسیفیكدا (ده‌ریای هێمن) : El nino
ئیستوا، هێڵی ئیستوا : Equator
به‌هه‌ڵمبوون : Evaporate
به‌شی ده‌ره‌کی که‌ش، ئێکسۆسفه‌ڕ : Exosphere
فارنهایت (یه‌که‌ی پێوانی گه‌رما) : Fahrenheit
پارچه‌سه‌هۆڵ : Floe
لافاو، توندئاو، شیپ، ئاوڕابوون : Flood
به‌فری توند (ی کوتوپڕ و کورتخایه‌ن)، باوبه‌فر، باوباران : Flurry
بای وشك و گه‌رمی داوێنی چیا : Foehn
مژ، ته‌م : Fog
پێشبینی : Forecast
به‌ره : Front
خوێس، زقم، ئاڵشك : Frost
زه‌ریان، ره‌شه‌با، بای توند : Gale
سه‌هۆڵان : Glacier
گوڵیچ، ‌دانه‌ی به‌فر : Graupel
ده‌رئه‌نجامی گه‌رمخانه، ئاكامی گۆلخانه : Greenhouse effect
گازی گوڵخانه، دیئۆکسیسی کاربۆن، میتان و ئۆکسیده‌کانی نیترۆس‌ : Greenhouse gas
باوبۆران : Gust
ته‌رزه، ته‌یرۆک، گژڵ : Hail
ته‌م، دومان، مژی سووک : Haze
گه‌رما : Heat
شه‌پۆلی گه‌رما، شه‌پۆلێ له‌ هه‌وای گه‌رم : Heat wave
پاڵه‌په‌ستۆی به‌رز : High pressure
شێ، ته‌ڕایی، نم : Humidity
تۆفان، ره‌شه‌بای ده‌ریایی، کڕێوه : Hurricane
زانستی ئاوی زه‌وی، هایدرۆلۆژی : Hydrology
شێپێو، نمپێو، ده‌زگای هه‌ڵمپێوی هه‌وا : Hygrometer
ژێرسوور، په‌یوه‌ندیدار به تیشكی خوارسوور : Infrared
ئیزۆبار، هێلی سه‌ر نه‌خشه‌ی هه‌وا كه ناوچه‌گه‌لی هاوپه‌ستان پیشان ده‌دات : Isobar
پانیی جوگرافیایی : Latitude
بروسکه‌، هه‌وره‌بروسکه : Lightning
درێژایی جوگرافیایی : Longitude
پاڵه‌په‌ستۆی نزم : Low pressure
چینی که‌شی، مێزۆسفه‌ر : Mesosphere
که‌شناسی : Meteorology
كه‌شناس : Meteorologist
مژ، ته‌م، تامار : Mist, Fog
مانسوون، بای وه‌رزیی ئه‌قیانووسی هیند : Monsoon
هه‌ورپێو، هه‌وربین : Nephelometer
هه‌وری بارانی، نیمبوس، په‌ڵه : Nimbus
باكوور : North
نیوه‌گۆی باكووری، نیوه‌گرۆڤه‌ری باكووری ( ئه‌و نیوه‌ی زه‌وییه كه له باكووری هێڵی ئیستوا دایه) : Northern Hemisphere
تاریك، تار : Obscured
هه‌وری : Overcast
چینی ئۆزۆن : Ozone layer
بارین : Precipitation
شێپێو، نمپێو : Psychrometer
باران : Rain
کۆڵکه‌زێڕینه‌ : Rainbow
بارانپێو : Rain gauge
ناوچه‌ی پاڵه‌په‌ستۆی به‌رز : Ridge
شه‌ونمی ڕچاو، خوێس، زوقم : Rime
سه‌ته‌لایت، مانگۆله‌، مانگی ده‌ستکرد : Satelite
وه‌رز، كه‌ژه، فه‌سڵ : Season
به‌رزای سه‌ر ده‌ریا : Sea level
خوڕژم، خوڕه‌م : Shower
گلێركه، بارانی نیوه‌ڕچاو، ته‌رزه‌لووكه، شلێوه : Sleet
به‌فراو : Slush
دووکه‌ڵه‌مژ : Smog
به‌فر : Snow
بارینی به‌فر : Snowfall
دانه‌ی به‌فر : Snowflake
تۆفانی به‌فر، کڕێوه‌ی به‌فر : Snowstorm
باشوور : South
نیوه‌گۆی باشووری، ‌‌نیوه‌گرۆڤه‌ری باشووری (ئه‌و نیوه‌یه‌ی زه‌وییه كه له باشووری هێڵی ئیستوا دایه) : Southern Hemisphere
به‌هار : Spring
باوبۆران، بای دژوار : Squall
پێ‌به‌جێ، ساف و هێمن، سه‌قامگیر : Stable
هه‌وای سایی و هێمن : Stable weather
هه‌واگۆ، ستراتۆسفه‌ر، چینی سه‌رووی که‌ش : Stratosphere
توێژه‌هه‌ور، ستراتوس، هه‌وری به‌ربڵاوی نزیک به زه‌وی : Stratus
هاوین، تاوسان : Summer
هه‌تاو، خۆر، رۆژ : Sun
هه‌تاوی، خۆری : Sunny
خۆره‌تاو : Sunshine
شه‌پۆلی گه‌وره، شه‌پۆلی ته‌قڵه‌یی : Surge, Wash
(پله‌ی) گه‌رما : Temperature
گه‌رماپێو، ته‌رمۆمه‌تر : Thermometer
تێرمۆسكۆپ، ده‌زگای گه‌رمابین : Thermoscope
گه‌رمگۆ، تێرمۆسفه‌ر :Thermosphere
هه‌وره‌گرمه، گورژین‌ : Thunder
هه‌ڵکێشه‌ و داکێشه‌ی ده‌ریا : Tide, Ebb and flow
گه‌رده‌لوول : Tornado
لافاو : Torrent
گه‌رمه‌سێری : Tropical
به‌شی خوارووی گۆهه‌وا، ترۆپۆسفه‌ر : Troposphere
ناوچه‌ی پاڵه‌په‌ستۆی نزم : Trough
بۆران، تایفوون، تۆفانی توند : Tyfhoon
سه‌رووبه‌نه‌وش، شه‌پۆلی ئه‌لكترۆموگناتیسی : Ultraviolet
له‌ ئاڵوگۆڕی، ناپێ‌به‌جێ، ناجێگیر : Unstable
بینایی، چاوگه‌یشتن : Visibility
به‌ره‌ی هه‌وای گه‌رم : Warm front
گه‌رده‌لوولی ده‌ریایی : Waterspout
شه‌پۆل : Wave
ئاووهه‌وا، هه‌وا، باری هه‌وا : Weather
پێشبینی هه‌وا، باری هه‌وا : Weather forecast, Weather report
رۆژئاوا، خۆرئاوا : West
‌ته‌ڕ : Wet
با : Wind
هێزی با : Wind force
باخوله‌ک، بانیشانده‌ر : Wind vane
زستان : Winter
بای رۆژئاوا، شنه‌بای رۆژئاو، زه‌فیر : Zephyr

تێبینی

-------------------------------------------------------------
| Mail | Links| Font | ئاگاداری